Tag Archives: provisió mixta

Cap a la provisió mixta i col·laborativa

Sembla del tot ineludible la racionalització de serveis que es plantegen a hores d’ara totes les administracions. En uns moments de crisi estructural es fa imprescindible afrontar una actuació transparent d'ordenació de serveis amb la idea de mancomunar, reutilitzar i oferir serveis que siguin realment necessaris. En aquesta reordenació del catàleg de serveis públics als quals s'accedeix gratuïtament (o amb alguna forma de copagament) independentment de la titularitat de l'ens que els presta, l'Administració ha de continuar sent qui garanteix aquest accés públic. Però pot deixar de tenir un rol intervencionista excessiu, per dedicar-se a corregir desequilibris o situacions de prepotència o monopolístiques d'algunes empreses. Es fa molt necessari adoptar mesures com: 1. Reducció d’alguns serveis (canvi en el catàleg) que no siguin imprescindibles. 2. Diversificació del model de prestació de serveis públics, amb proveïdors de titularitat no pública. 3. Avançament cap a formes de treball més participatives, deliberatives i col·laboratives, que aportin eficiència a l’Administració. Aquestes fórmules de col·laboració i coproducció (crowdsourcing) aplicat a l’àmbit de governs i administracions són un recurs molt potent per aprofitar el coneixement col·lectiu de la ciutadania (ciutadans, empreses, associacions...) per millorar els serveis públics i la qualitat de vida de la gent. De fet, la participació de la ciutadania en la presa de decisions en afers públics és l’element clau de la nova governança, el Govern Obert (Open Government o oGov), que requereix d’una nova cultura política i d’un fort lideratge per ser implantat. Tot això serà cada cop més possible en la mesura que clients, ciutadans i professionals puguin tractar les dades de l'Administració i que en facin tota mena de serveis –gratuïts i de pagament– que solucionin les seves necessitats i facin una vida més satisfactòria i de qualitat. Tant en el cas del crowdsourcing com en la reformulació del catàleg de serveis públics són mesures que s’orienten cap a una funció pública pròpia del segle XXI, en una societat de persones i organitzacions cada cop més connectades en xarxa.

Llegeix-ne més