Tag Archives: OpenGov

La XIP amb #DibaOberta

DibaOberta_p

La Diputació de Barcelona ha iniciat la campanya #dibaoberta, que cerca transformar els actuals models de governança tot direccionant-los cap al Govern Obert. En aquest marc, el dia 17 de maig va organitzar una Jornada a l’espai Francesca Bonnamaisson de Barcelona.

A la jornada hi va haver diverses intervencions i taules rodones amb l’objectiu de debatre i difondre què són i com podem definir i implementar polítiques de govern obert en els nostres municipis. Així, es van compartir iniciatives i projectes relacionats amb la participació de la ciutadania, la transparència, les dades obertes i tot allò que engloba el concepte govern obert.

La XIP hi va ser present per compartir la seva visió i opinió. Primerament, el nostre vídeo explicatiu del govern obert va ajudar a escalfar motors al principi de la jornada.

Poc després, Sandra Lomas va participar a la taula de debat sobre “Pilars del Govern Obert: Transparència”. Hi va aportar una idea de transparència que va més enllà de l’acompliment d’uns estàndards determinats, ja que estem en un moment en què caldria valorar la utilitat dels portals existents, la coincidència dels indicadors o, fins i tot, el grau de coneixement intern, és a dir, dels  treballadors públics. Interioritzar la transparència en la feina diària apuntaria cap a una nova Administració, on la innovació pogués generar nous productes i serveis.

La transparència hauria d’esdevenir una eina capacitadora i no infoxicadora, hauria de facilitar l’accés a informació d’interès per a la ciutadania, fent que hi intervingués, o sigui, cocreant, coproduint i coavaluant informació per a l’Administració, com ja estan fent passivament en altres àmbits. Caldria buscar un ecosistema de participació activa en què els usuaris entenguin tot el que poden guanyar si som transparents, com ja estan fent en casos com l’aportació de dades de salut per a la recerca.

Finalment, a la darrera taula de debat sobre “Situació i experiències de Govern Obert”, Marc Torres va repassar on som en el procés de govern obert, diferenciant allà on anem incidint amb força i quins són aquells aspectes que encara cal seguir madurant. De manera generalitzada sembla que tot i que anem articulant elements referents a la participació ciutadana, la transparència i les dades obertes, els aspectes relatius a la coproducció de serveis resulten els menys desenvolupats.

A tall de resum, les tres idees més importants del discurs eren:

  1. Fins ara estem fent processos participatius molt generalistes. Cal acotar les preguntes a la resposta i definir qui són realment els que hi han de participar. Cal pensar aquest processos com veritables xarxes de coneixement: amb un objectiu ben definit i amb un procés de curació, debat i extracció de coneixement guiat.
  2. La participació de la ciutadania ha de ser transversal dins les nostres institucions. Hem d’entendre la participació com una eina al servei de les diferents parts d’un organisme. De fet, s’ha de poder participar sense processos participatius. La participació pot començar en els serveis socials, en l’atenció al públic, en el ple municipal.
  3. Atès que la societat s’adapta amb més rapidesa que l’Administració als canvis disruptius que vivim, cal que l’Administració aprofiti la inèrcia de la societat. En aquest sentit l’Administració ha de ser possibilitadora de la materialització de les propostes que s’articulin des de la societat.
Adaptació del gràfic de Buckminster Fuller

Gràfic adaptat. Font: Downes, L. “The Laws of Disruption: Harnessing the New Forces that Govern Life and Business in the Digital Age”. Basic Books. 2009.

Hem d’agrair als responsables de la Diputació de Barcelona la seva atenció amb la XIP i felicitar-los per aquesta valuosa jornada.

Podeu consultar la presentació a l’Slideshare de la XIP

 

Llegeix-ne més

Escó 136: participació de la ciutadania en l’elaboració de la llei de transparència. Valoració de la XIP

Aquest divendres el Parlament ha publicat Escó 136, un espai de participació perquè la ciutadania faci comentaris o suggeriments als projectes i proposicions en tramitació. Les aportacions es podran contestar i ser utilitzades pels membres dels òrgans tramitadors en els treballs d’elaboració de les lleis, visualitzar-se en el mateix portal i també quedar reflectides com a incorporades en el text en una memòria annexa a les iniciatives tramitades. La primera llei exposada a escrutini ciutadà és la de transparència i accés a la informació pública i bon govern. Cal felicitar el Parlament perquè amb Escó 136 és un primer pas per institucionalitzar la participació ciutadana en l’elaboració de lleis i l’accés a la informació dels treballs parlamentaris en temps real. I, a més, perquè és la seva actuació més ambiciosa per combatre la distància de la ciutadania envers les institucions legislatives. Com que és una actuació en la línia d’avançar cap a un Parlament més obert a la participació ciutadana, des de la XIP (Xarxa d’Innovació Pública) ens agradaria ajudar a millorar-la perquè no perdi efecte aviat i pugui coincidir amb les expectatives de participació que tenen els ciutadans sobre les normes que elabora el seu parlament. Voleu conèixer les propostes de la XIP? Continueu llegint i doneu-nos la vostra opinió...

Llegeix-ne més

Transparència parlamentària

Un dels àmbits de regulació que, malgrat tenir-ne competències, encara no s’ha desenvolupat a Catalunya, per raons diverses i les quals no són objecte d’aquest apunt, és l’electoral. Catalunya no disposa d’una llei electoral pròpia i, en conseqüència, des de l’esfera política mai s’ha obert un debat públic sobre la forma com accedeixen els diputats a les responsabilitats parlamentàries i en quina mesura les funcions que hi porten a terme es deuen a la representativitat ciutadana o a les voluntats estratègiques partidistes. Segurament en l’actual escenari es donen les dues variables i són les dinàmiques ja adquirides aquelles que marquen l’actuació diària. Tanmateix, el nou paradigma social basat en l’evolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) cap a entorns més participatius i col·laboratius per l’efecte de les xarxes socials amb incidència en tots els camps de la nostra vida també té conseqüències en la forma com es desenvolupa l’acció legislativa. En la nostra realitat més propera, doncs, trobem com els principis de transparència, participació i col·laboració són assumits amb major o menor mesura en el debat, la definició, la creació o l’avaluació de les polítiques públiques, però pel que fa a l’escenari parlamentari, aquest es troba estancat en allò que té a veure amb la implementació de l’Open Government. A Catalunya, per part de tots els actors, s’ha generat una actitud passiva i allunyada sobre l’activitat parlamentària i el rendiment de comptes que se’n deriva. Ciutadania i parlamentaris no es reconeixen entre si i no han sabut, o volgut, explotar, d’una banda, les eines que des del Parlament volen experimentar la participació i, d’altra banda, sotmetre a monitoratge l’activitat parlamentaria. Darrerament en diferents països s’estan desenvolupant iniciatives, siguin d’origen parlamentari o civil, que plantegen impulsar l’obertura i la participació dels parlaments. L’objectiu és aconseguir fer d’aquestes institucions públiques uns ens permeables amb l’entorn a partir de reenfocar la seva visió cap a una actitud favorable a la posada a disposició de la informació i l’activitat que les ocupa.

Llegeix-ne més

La veu de la XIP al Parlament

Aquesta tarda, la XIP ha comparegut a la sessió de treball de la ponència que s'està portant a terme sobre transparència al Parlament de Catalunya. Des de la XIP s'han exposat els principis que fonamenten el govern obert, fent especial incidència en els àmbits de transparència i participació. Els diputats de la ponència han plantejat molts dubtes i qüestions sobre els aspectes pràctics de la implantació real d'aquesta futura norma: com impulsar la participació des de l'inici, com fer efectiu el canvi cultural en les persones encarregades de fer efectiva la transparència , els límits i les institucions que hagin de vetllar pel compliment de la llei... La impressió dels membres de la XIP que han assistit a la sessió ha estat molt positiva i ha destacat la bona predisposició a mantenir obert el canal de comunicació.

Llegeix-ne més

Acte de presentació del vídeo sobre govern obert

Presentació vídeo de govern obertAvui a la tarda s’ha presentat el vídeo sobre govern obert creat per la XIP a l’Escola d’Administració Pública, amb l’assistència de més de 150 persones. A l’acte, presentat per Mireia Plana, membre de la XIP, hi ha intervingut Antoni Gutiérrez-Rubí, assessor de comunicació i consultor polític, que ha explicat què és el govern obert. Finalment, Marc Torres, membre de la XIP, ha mostrat el vídeo que ara presentem i ha donat detalls del procés d’elaboració.

“Disposem d’uns entorns que faciliten la participació de les persones i, per tant, la interacció entre la comunitat i els seus governants, de manera directa i fluïda”

“És el que s’anomena govern obert, amb què s’associen sovint els principis de la participació, la col·laboració i la transparència”

 

Llegeix-ne més

Acto de presentación del vídeo sobre gobierno abierto

Presentació vídeo de govern obertEsta tarde se ha presentado el vídeo sobre gobierno abierto creado por la XIP en la Escuela de Administración Pública de Cataluña, con la asistencia de más de 150 personas. En el acto, presentado por Mireia Plana, miembro de la XIP, ha intervenido Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación y consultor político, que ha explicado qué es el gobierno abierto. Finalmente, Marc Torres, miembro de la XIP ha mostrado el vídeo que ahora presentamos y ha ofrecido detalles del proceso de elaboración.

“Disponemos de unos entornos que facilitan la participación de las personas y, por tanto, la interacción entre la comunidad y sus gobernantes, de manera directa y fluida.”

“Es lo que se denomina gobierno abierto, con el que se asocían a menudo los principios de participación, la colaboración y la transparencia.”

 

Llegeix-ne més

Open Government Video

Presentació vídeo de govern obertThe video about Open Government created by XIP has been presented this afternoon at the premises of the Escola d’Administració Pública (Public Administration School). The event, attended by more than 150 people, has been presented by Mireia Plana, member of XIP, and Antoni Gutiérrez-Rubí, well-known consultant in communication and political topics, that has explained the concept of open government. Finally, Marc Torres, member of XIP, has shown the video that we are now presenting and has detailed its elaboration process.

“We have at our disposal an environment that facilitates the participation of people and, therefore, the interaction between the community and its government representatives, in a direct and fluid way.”

“This is what we call Open Government, which is often associated to the principles of participation, collaboration and transparency.”

Llegeix-ne més

Una Catalunya amb govern obert!

La Diada històrica d’aquest any i les seves repercussions de tota mena han orientat la societat catalana cap a un nou escenari. Mai com fins ara s’havia mostrat tan proper l’objectiu d’un estat propi. El món de les xarxes i Internet faciliten que ens adonem encara més del cost de pertànyer a un estat gran com l’espanyol que penalitza el nostre creixement econòmic. En primer lloc, perquè la ciutadania, les entitats i les empreses no volen perpetuar l’actual dèficit fiscal envers Catalunya i la falta de desinversió en les infraestructures que afecten directament la competitivitat de la seva economia. Però, en un segon lloc, trobem una altra raó de pes: la distància del govern central respecte la ciutadania. Hi ha estudis recents que mostren com, entre els 27 estats de la Unió Europea, els països de menys de 10 milions d’habitants són els que més creixen, perquè són més oberts i perquè parteixen d’un sector públic reduït i eficient. Per això, la Xarxa d’Innovació Pública considera que amb les properes eleccions al Parlament s’obre un nou escenari idoni per al país perquè les forces guanyadores s’han de marcar com a objectiu bastir unes noves estructures d’estat que, indefectiblement, assumeixin els principis de la governança oberta (oGov o Open Government), que impulsi un sistema democràtic amb molta més qualitat. El nou govern de Catalunya ha de respondre a les necessitats ciutadanes, basant-se en la transparència, la rendició de comptes i l’assumpció i la depuració de responsabilitats, i també facilitant la participació ciutadana en l’acció de govern. Un dels primers passos del nou govern ha de ser impulsar la llei per regular la transparència i l’accés a la informació. Cal avançar cap a una altra gestió pública, enfocada a l’obtenció de resultats i l’exigència de responsabilitats, per aconseguir que l’Administració (Generalitat i Administració local) sigui més productiva i amb una estructura funcionarial i directiva autènticament professional i independent, que s’allunyi dels alts nivells de politització que l’afecten. Aquest pot ser el gran fet diferencial català del segle XXI.

Llegeix-ne més

Sol·licitud d’informació i petició d’explicacions als poders públics

L'any 2007 Access Info Europe, una organització que malda perquè els governs siguin més transparents, va portar el Govern Espanyol als tribunals després de no rebre resposta a la seva petició sobre quines accions estava fent per lluitar contra la corrupció. Access Info Europe volia obtenir aquesta informació per poder participar en el debat sobre la lluita de la corrupció a l’Estat espanyol. Ara -cinc anys després- el Tribunal Suprem ha resolt que, tot i que lamenta la manca de resposta del Govern, conclou que aquesta petició d’informació no és tal, sinó que “en realitat és una forma de demanar explicacions al govern i no una sol·licitud d'informació”. Desestima, així, la demanda d’aquesta ONG i l’obliga a assumir les costes processals (3.000 euros). No és per casualitat que aquesta organització, tot i que la seva activitat és internacional, tingui la seu a Madrid. Espanya és l’únic país de la Unió Europea de més d’un milió d’habitants que encara no té cap llei d’accés a la informació pública.

Llegeix-ne més

Presentació de l’avantprojecte de llei basca de transparència i bon govern

El 27 de juny a la tarda es va publicar una pàgina sobre l’avantprojecte de llei basca de transparència i bon govern des de la qual es poden formular aportacions, comentaris i observacions navegant pel text de la llei o bé es pot emetre una opinió genèrica en favor o en contra de la llei. El termini d’aquest procés de participació acaba el 15 de setembre.

Al llarg del mateix dia va tenir lloc una jornada de treball sobre la llei a la qual el Govern basc havia convidat diversos experts en matèria de govern obert i transparència, entre els quals hi havia dos membres de la XIP, Marc Garriga (@mgarrigap) i Núria Vives (@nuriavives).

Llegeix-ne més