Category Archives: General

Tal dia farà un any

En català tenim un expressió que indica indiferència envers un fet o que s’hi dóna poca importància: “tal dia farà un any”. Però en aquest cas, estem just en la situació contrària. La Xarxa d’Innovació Pública celebra avui el seu primer any, orgullosa d’haver arribat a on és ara però, també, anhelant amb força seguir creixent per esdevenir allò pel qual va ser creada: ser un referent en la renovació de l’administració pública. Rememorem com va començar... com dèiem, va ser ara just fa un any, en un lloc de Barcelona ens vàrem trobar un grup de professionals de l’àmbit públic que volíem, i encara volem, renovar l’Administració pública tot reforçant-la com a garant de l’Estat del Benestar. El nostre principal objectiu va ser, i ho segueix sent, aportar el nostre coneixement per innovar en els serveis públics que l’Administració ofereix a la societat.

Llegeix-ne més

Tal día hará un año

Existe un dicho que expresa indiferencia hacia un hecho o que se da poca importancia: "tal día hará un año". Pero en este caso, estamos justo en la situación contraria. La Red de Innovación Pública (XIP, por sus siglas en catalán) celebra hoy su primer año, orgullosa de haber llegado donde está ahora, pero también anhelando con fuerza seguir creciendo para convertirse en aquello para lo que fue creada: ser un referente en la renovación de la administración pública. Como comentábamos, su andadura se inició justo hoy hace un año, en un lugar de Barcelona nos encontramos un grupo de profesionales del ámbito público que queríamos, y aún queremos, renovar la Administración Pública reforzándola como garante del Estado del Bienestar. Nuestro principal objetivo fue, y lo sigue siendo, aportar nuestro conocimiento para innovar en los servicios públicos que la Administración ofrece a la sociedad.

Llegeix-ne més

In this day, by next year…

There is a catalan expression to state indifference towards a fact or when little importance is given “in this day, by next year”. But, in this case, we are just in the opposite situation. The Public Innovation Network is celebrating its first year today, proud of being where it is right now, but also strongly aspiring to grow and become what it was made for: a referent in public administration renewal. Let us recall how it all began… as we said, just a year ago, at a place in Barcelona a group of professionals from the public environment had a meeting, and there was a common will, still present, renew the Public Administration and strengthening it as a guarantor of the Welfare State. Our main objective was, and still is, to bring our knowledge to innovate in such public services that the Administration offers to the society.

Llegeix-ne més

Un llibre que (també) podem llegir aquest estiu

S’acostuma a pensar que els llibres tècnics només tenen una lectura possible, justament aquella que ens permet extreure el coneixement que l’autor o autors han dipositat dins del text. Ens atrevim, els més agosarats, a parlar del missatge explícit i l’implícit, del que l’autor diu, però també del que no diu i ens aventurem a suposar què volia dir… el que mai esperem d’un llibre tècnic és que ens remogui les emocions. Però és que aquest llibre parla de persones, concretament d’emprenedors que es plantegen i s’enfronten al repte de tirar endavant projectes disruptius des de dins de les organitzacions en les que treballen. Llegint INprenedors pensem l’impensable: hi ha formes diferents d’explicar com s’han de fer les coses, maneres que ens atrapen, estils alternatius que ens parlen d’aspectes organitzatius i funcionals de les empreses i de les administracions publiques i ens deixen apropar-nos als sentiments de la gent que hi treballa.

Llegeix-ne més

Presentació del llibre INprenedors i de la Xarxa d’Innovació Pública (XIP)

El 14 de juny, s’ha presentat a Barcelona la versió catalana del llibre INprendedores i ens han acompanyat quatre dels autors: Tíscar Lara, Dioni Nespral, Alberto Ortiz de Zárate i Jordi Graells.

Durant l’acte, també s’ha presentat la Xarxa d’Innovació Pública (XIP) i s’ha explicat als assistents què cal fer per adherir-s’hi. S’ha animat a tothom a posar el seu granet de sorra per col·laborar, amb il·lusió, per impulsar canvis que millorin i transformin l’Administració.

Llegeix-ne més

Presentació d’INprenedors

InprenedorsEl proper 14 de juny, a les 16 hores, la Xarxa d’Innovació Pública us convida a la presentació de la versió catalana en format digital del llibre INprenedors (consultable també a SAVIA d’EOI).

L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (c/ Girona, 20. Barcelona) i comptarem amb la presència de:

La XIP està constituïda per professionals de la Generalitat, ajuntaments, diputacions i universitats públiques catalanes que es valen de les funcionalitats de les xarxes socials (treball conjunt, captació del talent intern i extern, comunicació multidireccional, cocreació, estació de treball conjunta, aprenentatge en el lloc de treball, comunitats de pràctica, etc.) per promoure el canvi i la transformació de l’Administració pública.

L’entrada és lliure, però cal confirmar l’assistència a l’adreça xarxaip@gmail.com

Llegeix-ne més

XIP Manifesto: Why the Public Innovation Network (XIP)?

SolThe Public Administration offers services to make citizens’ life easier, although they maintain a negative sentiment based on its professional’s productivity and work stability. Behind the scene, there is a historical asymmetric power balance in favor of the first. Times are changing, and now, many people from within the Administration are interested to address this truncated relationship.

Luckily, favouring both sides, an ally came to rescue: the Internet. Its most current flavor eases people and organizations interaction thru social networks. Technology greatly simplifies changes in work procedures and affects all professional fields. Therefore, Public function cannot remain outside.

There’s a conversation about the new Administration and lots of labels arise (collaborative, open –oGov-, from us –weGov-), pointing out a new holistic model of public innovation beyond electronic administration (eGov), understood as a mere set of transactions and digital processes, ranging from housing to citizenship attention services. A model that takes into account the basics of classic public management (public policies evaluation, quality, etc.) exceeding them by employing new productive, learning, management and relationship environments, better aligned with the knowledge society.

The XIP

Given the paradigm changes in the social and economic arena, organizations keep transforming their activity and foundations. The same way should be taken by the Administration, and in order to go forward, a group of professionals decided to arrange around the Public Innovation Network (XIP).

Some work lines have been proposed, in order to share projects and best practices, knowledge, news, and finally learning together from our own experience and from others, while at the same time, devise new services with other players (citizenship, providers, etc.), taking into account the Administration’s knowledge. There’s also a profound willingness to spread ideas, proposals and energy to make our organizations evolve.

To achieve this, there are several inspirational drivers, like transparency (it is very important that public administrations open their data sets for re-use and thus help to provide a better insight about their governance), participation (take people’s collective intelligence into account) and collaboration (going forward in new ways to co-create public services and policies). The main goal is to put the citizen at the center of the actions and policies of the Administration.

XIP’s values

 1. Persons are a capital asset for the Administration. They contribute with talent and creativity.
 2. A new leadership promoting both citizenship and professionals feel satisfied is needed.
 3. Knowledge is key. There’s a need to foster multi-directional networked dialogue.
 4. Aligning corporate culture with innovation, risk assumption, productivity and results.
 5. Design simple and efficient processes, bearing in mind people’s knowledge and participation.
 6. Learning on the workplace in a collaborative manner, and also learning from past failures.
 7. Boost a new intellectual property rights management, as an intangible asset that adds value to our outcome.
 8. Services managed and delivered by the Administration must be tailored.
 9. Employ emerging technologies (cloud computing, virtualization and web 2.0 tools).
 10. Articulate citizen participation ways to influence in public policies.

Llegeix-ne més

Manifiesto de la XIP: ¿Por qué la Red de Innovación Pública (XIP)?

SolLa Administración ofrece servicios para hacer la vida de la ciudadanía más fácil, y ésta, sin embargo, continua manteniendo una visión negativa sobre la base de unos argumentos relacionados con la productividad y la estabilidad laboral de sus profesionales. Tras ese desencuentro, se hallan muchos años de una relación de poder asimétrica a favor de la primera. Pero los tiempos cambian y ahora, desde la Administración, muchas personas tienen interés en enderezar esta relación truncada.

Por suerte para las dos partes, ha surgido un aliado: Internet. Actualmente se basa en facilitar la interrelación de personas y organizaciones en red social; una tecnología que simplifica enormemente los cambios en los procesos de trabajo y que trastoca todos los ámbitos profesionales. Y el de la función pública no puede quedarse al margen.

Se habla de la nueva Administración aplicándole un sinfín de etiquetas (colaborativa, abierta oGov, nuestra weGov…) para designar una misma cosa: un nuevo modelo integral de innovación pública que, superando el concepto de Administración electrónica (eGov), entendida como un mero conjunto de trámites y procesos digitales para relacionarse con la Administración, comprenda todo tipo de políticas, desde las de vivienda hasta los servicios de atención a la ciudadanía. Un modelo que tiene en cuenta elementos básicos de la gestión pública clásica (evaluación de la políticas públicas, calidad…) pero que la supera basándose en nuevos entornos productivos, de aprendizaje, gestión y relación, más alineados con la sociedad del conocimiento.

La XIP

Las organizaciones están transformando su actividad y razón de ser gracias a este cambio de paradigma social y económico. La Administración también ha de orientarse en esta dirección. Para avanzar, un grupo de profesionales hemos decidido organizarnos alrededor de la Red de Innovación Pública (XIP). Nos hemos propuesto unas líneas de trabajo conjuntas para compartir proyectos y buenas prácticas, conocimiento, noticias y, en definitiva, aprender todos juntos de nuestra experiencia y de la de los demás, y, al mismo tiempo, idear nuevos servicios con el resto de actores públicos (ciudadanía, proveedores, etc.) a partir del conocimiento de la Administración. Asimismo, deseamos contagiar al resto de personal nuestras ganas de irradiar ideas, propuestas y energía para el cambio en la organización.

Para conseguirlo, continuaremos inspirándonos en la transparencia (es importante que las administraciones abran los datos para su reutilización y ayuden a hacer más transparente la acción de administraciones y gobiernos), la participación (contar con la inteligencia colectiva de las personas) y la colaboración (avanzar hacia formas de cocreación en la elaboración de servicios y de políticas públicas). El objetivo principal es poner al ciudadano en el centro de las políticas y las acciones de la Administración.

Principios de la XIP

 1. Las personas son el principal activo para la Administración, aportan talento y creatividad.
 2. Se necesita un nuevo liderazgo que promueva una organización donde profesionales y ciudadanía se sientan satisfechos.
 3. El conocimiento es clave. Se debe fomentar el diálogo multidireccional en red.
 4. Alinear la cultura corporativa con la innovación, la asunción de riesgos, la productividad y los resultados.
 5. Diseñar procedimientos simples y eficientes contando con el conocimiento y la participación de las personas.
 6. Aprender en el lugar de trabajo, de manera colaborativa, también a partir de los errores.
 7. Impulsar una nueva gestión de la propiedad intelectual, como un intangible que añade valor a lo que realizamos.
 8. Personalizar los servicios que gestiona y presta la Administración.
 9. Utilizar tecnología emergente (virtualización, cloud computing y web 2.0).
 10. Articular formas de participación ciudadana para incidir en las políticas públicas.

Llegeix-ne més

Manifest de la XIP: Per què la Xarxa d’Innovació Pública (XIP)?

SolL’Administració ofereix serveis per fer la vida de la ciutadania més fàcil, i aquesta, en canvi, continua mantenint-ne una visió negativa sobre la base d’uns arguments relacionats amb la productivitat i l’estabilitat laboral dels seus professionals. Al darrere d’aquest desencontre, hi ha molts anys d’una relació de poder asimètrica en favor de la primera. Però els temps canvien i ara, des de l’Administració, moltes persones tenen interès a redreçar aquesta relació estroncada.

Per sort per a les dues bandes, ens ha sortit un aliat: Internet. Actualment es basa a facilitar la interacció de persones i organitzacions en xarxa social; una tecnologia que simplifica enormement els canvis en els procediments de treball i que trastoca tots els àmbits professionals. I el de la funció pública no en pot quedar al marge.

Es parla de la nova Administració amb un munt d’etiquetes (col·laborativa, oberta oGov, de nosaltres weGov…) per designar una mateixa causa: un nou model integral d’innovació pública que, superant el concepte d’Administració electrònica (eGov), entesa com a mer conjunt de tràmits i processos digitals per relacionar-se amb l’Administració, comprengui tota mena de polítiques, des de les d’habitatge fins als serveis d’atenció ciutadana. Un model que té en compte elements bàsics de la gestió pública clàssica (avaluació de polítiques públiques, qualitat…), però que la depassa completament en basar-se en nous entorns productius, d’aprenentatge, gestió i relació més alineats amb la societat del coneixement.

La XIP

Les organitzacions estan transformant la seva activitat i raó de ser per aquest canvi de paradigma social i econòmic. L’Administració també ha de prendre el rumb cap aquesta direcció. Per avançar-hi, un grup de professionals hem decidit organitzar-nos al voltant de la Xarxa d’Innovació Pública (XIP). Ens hem proposat unes línies de treball conjuntes per compartir projectes i bones pràctiques, coneixement, notícies i, en definitiva, aprendre plegats de la nostra experiència i de la dels altres, i, a la vegada, idear nous serveis amb la resta d’actors públics (ciutadania, proveïdors, etc.) a partir del coneixement de l’Administració. Així mateix, volem encomanar a la resta de personal les nostres ganes d’irradiar idees, propostes i energia per al canvi a l’organització.

Per aconseguir-ho, continuarem inspirant-nos en la transparència (és important que les administracions obrin les dades per a la reutilització i ajudin a fer més transparent l’acció d’administracions i governs), la participació (comptar amb la intel·ligència col·lectiva de la gent) i la col·laboració (avançar cap a formes de cocreació en l’elaboració de serveis i de polítiques públiques). L’objectiu principal és posar el ciutadà en el centre de les polítiques i les accions de l’Administració.

Principis de la XIP

 1. Les persones són un actiu cabdal per a l’Administració, aporten talent i creativitat.
 2. Cal un nou lideratge que promogui una organització on professionals i ciutadania se sentin satisfets.
 3. El coneixement és clau. Cal fomentar el diàleg en xarxa multidireccional.
 4. Alinear la cultura corporativa amb la innovació, l’assumpció de riscos, la productivitat i els resultats.
 5. Dissenyar procediments simples i eficients comptant amb el coneixement i la participació de la gent.
 6. Aprendre al lloc de feina, de manera col·laborativa, també a partir dels errors.
 7. Impulsar una nova gestió de la propietat intel·lectual, com un intangible que afegeix valor al que fem.
 8. Personalitzar els serveis que gestiona i presta l’Administració.
 9. Usar tecnologia emergent (virtualització, cloud computing i web 2.0).
 10. Articular formes de participació ciutadana per incidir en les polítiques públiques.

Llegeix-ne més