Carta de compromisos

La Xarxa d’Innovació Pública (XIP) és una comunitat formada per les persones que tenen vincles amb l’Administració pública o amb iniciatives que s’hi duguin a terme. La comunitat és el resultat de la comunicació entre les persones que formen part de la XIP i té com a objectius: canviar la manera de treballar de l’Administració i fomentar la participació ciudadana, facilitar la vida a la ciutadania i crear opinió internament i externament. Per fer-ho es basa en els principis de transparència i confiança propis de les xarxes i de l’Administració. Per a accedir a l’espai virtual de la XIP, tots els membres disposen d’un nom d’usuari personal i una contrasenya.

Aquest document conté les normes d’adhesió a la Xarxa IP i el seu funcionament. L’acceptació d’aquesta carta de compromisos és indispensable per adquirir la condició de membre de la xarxa IP:
1. Accés a l’entorn virtual: ús correcte del nom i la clau d’accés. L’accés al l’entorn virtual de la XIP inclou l’accés als continguts i serveis que es posen a disposició dels seus membres, segons el perfil que cadascun tingui assignat.
L’accés a l’entorn virtual de la XIP és personal i individual. L’usuari es compromet a mantenir en secret la seva clau d’accés i és responsable de qualsevol activitat o mal ús que una tercera persona pugui dur a terme usant la seva identificació tant si és amb el seu consentiment com si és per negligència. L’usuari es compromet a notificar als responsables de la plataforma, tan aviat com sigui possible, la pèrdua d’aquesta informació o l’accés no autoritzat per part de terceres persones tan bon punt en tingui coneixement. Igualment, l’usuari es compromet a no accedir, ni intentar accedir, a comptes aliens ni als espais als quals no tingui accés pel seu perfil.
2. Bon ús de l’entorn virtual de la XIP i respecte mutu entre usuaris. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts i els serveis de l’entorn virtual de la XIP d’una manera correcta, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent i evitant qualsevol actuació il•lícita o lesiva de drets o interessos de tercers.
Tot usuari de l’entorn virtual de la XIP es compromet a observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il•legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones. Tot usuari de l’entorn virtual de la XIP es compromet a mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades que rebi i a no posar a disposició de terceres persones, amb la finalitat que sigui, dades obtingudes mitjançant llistes de distribució o per mitjà dels espais privats de l’entorn virtual de la XIP.
3. Veracitat de les dades personals. L’usuari es fa responsable de la veracitat i l’actualització de la informació i les dades de caràcter personal que comunica als responsables de la XIP i les que s’incorporen en l’entorn virtual de la XIP, i es compromet a no falsejar la seva identitat . D’acord amb l’esperit de la XIP, els usuaris han d’incloure la seva fotografia.
4. Ús correcte dels serveis i recursos tecnològics. L’entorn virtual s’utilitzarà únicament per assolir els objectius detallats més amunt. L’usuari es compromet a no utilitzar els espais públics de l’entorn virtual de la XIP per a finalitats comercials o publicitàries.
Igualment, l’usuari es compromet a no perjudicar ni posar en perill el bon funcionament de l’entorn virtual de la XIP ni cap altre recurs tecnològic compartit amb els altres membres de la XIP.
5. Responsabilitat per continguts, declaracions i conductes dels usuaris. La XIP no assumeix cap responsabilitat en relació amb les conductes individuals dels usuaris de l’entorn virtual, ni als espais públics o ni als privats, ni tampoc pels continguts i les declaracions que es facin als fòrums de discussió que es posen a disposició dels usuaris. No obstant això, la XIP vetllarà pel compliment d’aquesta carta de compromisos i prendrà les mesures necessàries per a assegurar-ne el compliment.
L’accés a l’entorn virtual de la XIP i el seu ús comporten necessàriament l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquesta carta de compromisos. En cas d’incompliment d’aquesta carta de compromisos, els responsables de la XiP podran denegar, retirar, suspendre o bloquejar l’accés a l’entorn.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *