Comentaris de la XIP sobre la consulta pública a l’Avantprojecte de Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern proposat pel Govern espanyol

Una llei que faciliti la transparència informativa i, en el fons, que aporti la millor manera de gobernar és, òbviament, d’interès per a la Xarxa d’Innovació Pública.

La XIP sempre ha defensat la necessitat d’obrir les nostres administracions públiques de cara a la ciutadania, només així, amb una estreta col·laboració entre l’Administració i la ciutadania, podrem assolir un sector públic eficient que dóna resposta real a les necessitats dels ciutadans. De fet, recentment s’ha reconegut la nostra experiència en aquesta matèria en demanar-nos la nostra opinió en la redacció de la futura llei basca de transparència informativa.

Però, per aconseguir aquesta “estreta col·laboració”, necessitem una participació ciutadana efectiva; per això és necessari un pas previ: informar-ne, sense cap trava, els ciutadans. Aquesta és la importància d’una llei de transparència informativa.
Hom podria pensar que aquest avantprojecte és un gran avenç, un gran pas endavant… i així és!, però malauradament l’únic que està fent el Govern és intentar situar-se al mateix nivell que la resta dels països, especialment d’aquells països amb més tradició democràtica.

Per exemple, als Estats Units d’Amèrica hi ha la Freedom of Information Act (FOIA), vigent des del 1966, fins i tot en altres països les lleis de transparència són encara molt més antigues, és el cas de Suècia, que té la Llei d’Accés Públic (offentlighetsprincipen) des de l’any 1766!.

De fet, a la Unió Europea només hi ha 3 països que no tenen vigent una llei de transparència:  Luxemburg, Malta i Espanya.

Com és lògic, es pot tenir una potent llei de transparència informativa o simplement una llei de transparència per cobrir el tràmit.

Aquest dimarts va acabar el termini de la consulta pública per presentar comentaris a l’esmentat avantprojecte de llei. La XIP va enviar el document que trobareu a continuació amb l’objectiu de millorar l’actual text de la llei per fer que esdevingui una de les millors lleis de transparència.

 

Des de la Xarxa d’Innovació Pública (XIP), valorem molt positivament que el Govern d’Espanya hagi decidit finalment promulgar una llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tanmateix, creiem que el text actual de l’avantprojecte de llei inclou algunes errades que caldria esmenar.

Pel que fa a la totalitat de l’avantprojecte de llei esmentat, creiem que s’hauria de dividir en dues lleis, una dedicada a la transparència i a l’accés a la informació pública, i l’altra al bon govern, atès que ambdues parts tenen prou entitat (i complexitat) per ser tractades de manera independent; a més, d’aquesta manera no es perdria força en cap de les dues lleis.

Una altra equivocació general és no prendre en consideració els beneficis que ens aporten les eines digitals, per exemple, creiem que seria molt positiu (i eficient des del punt de vista econòmic) fer públiques totes les consultes (i els resultats respectius). D’aquesta manera s’evitarien duplicitats i, consegüentment, es duria a terme una millor gestió del pressupost públic dedicat a resoldre aquestes consultes.

També seria més eficient la publicitat proactiva de les dades mitjançant els portals de dades obertes (OpenData). Cal recordar que, per sort, moltes administracions de l’Estat ja estan oferint dades obertes.

La publicitat proactiva en portals de dades obertes no tan sols seria més eficient, sinó que també contribuïria a l’activació econòmica  per mitjà dels eventuals serveis que es puguin fer amb aquestes dades.

Pel que fa al detall dels articles de l’avantprojecte de llei, creiem que caldria modificar diversos articles.

Per exemple, a l’article 2 s’haurien d’ampliar els tipus d’entitats afectades per aquesta llei; en concret creiem que qualsevol entitat que rebi fons públics hauria d’estar subjecta a l’exigència de transparència en els mateixos termes amb què s’aplica a les entitats públiques.

L’article 8 expressa que tots els ciutadans tenim dret a consultar la informació pública. Aquest és un gran avenç, però es queda a mig camí, atès que no s’indica que aquest és un dret fonamental (tal com va dictaminar l’ONU). Explicitar que l’accés a la informació pública és un dret fonamental proporcionaria una protecció d’aquest dret respecte d’altres possibles lleis que puguin minvar la seva acció.

S’hauria de simplificar la definició del concepte informació pública (article 9). A criteri nostre, la informació pública es “qualsevol informació que sigui gestionada per alguna administració pública”.

És millor indicar en un article a banda, no en la definició, aquells casos que, tot i ser informació pública, aquesta no està subjecta a dret d’accés.

En l’article 13, el volum d’excepcions al dret d’accedir a informació pública és totalment excessiu: caldria reduir i concretar més els casos perquè aquestes excepcions siguin realment tals i no el cas més habitual.

A més, convé afegir una ponderació entre el perjudici d’una eventual publicació d’aquesta informació i l’interès públic (això també es vàlid per al dret a consultar informació amb dades personals).

És inadmissible que encara es permeti usar el silenci administratiu negatiu en la resolució de sol·licituds amb l’Administració. S’ha de modificar el redactat de l’article 17 i obligar a l’Administració a respondre totes les sol·licituds que rebi de consultes d’informació pública.

Finalment, pensem que l’entitat responsable de controlar el bon exercici de la transparència i l’accés a la informació pública hauria de ser responsabilitat d’una institució completament independent del Govern d’Espanya que, malgrat tot, sí que hauria de ser controlada per una àmplia majoria del Congrés dels Diputats.

Aquesta entitat responsable hauria de tenir potestat sancionadora contra aquelles entitats i/o servidors públics que no compleixin amb allò que estableix la llei.”

 

Aquest text és el que la XIP va enviar al Govern Central per tal que millori l’actual text de la llei de transparència.

També ens interessa saber la vostra opinió, respecte d’aquest avantprojecte i, en general, respecte a la necessitat de transparència de les nostres administracions:

  • Què creieu que hauria de regular una llei de transparència i accés a la informació?
  • Ha de preveure com vehicular també la participació i prendre en consideració els canals digitals?

 

Fotografia: networkunlockedcloseup de la galeria de Flickr de CyberHades (CC BY-NC 2.0)

4 comments on “Comentaris de la XIP sobre la consulta pública a l’Avantprojecte de Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern proposat pel Govern espanyol”

  1. Pingback: Ciudadanía y entidades se comprometen con la Ley de Transparencia | OGov

  2. Pingback: Transparència i Llei de Transparència « En aprenentatge continu

  3. Pingback: Xarxa d'Innovació Pública | Blog | Sol·licitud d'informació i petició d'explicacions als poders públics

  4. Pingback: Transparencia y Ley de Transparencia | En aprendizaje continuo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *